Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Medio november 2021 is er een wetsvoorstel ingediend om de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse arbeidsrecht op te nemen. Op 1 augustus 2022 moet deze wet uiterlijk in werking treden. Welke wijzigingen gaan er in het arbeidsrecht plaatsvinden? 

 

Kosteloze scholing

Scholing is voor de werknemer kosteloos, wanneer een werkgever op grond van de wet of cao verplicht is om werknemers in scholing te voorzien. Deze scholing moet dan wel nodig zijn om het werk, waarvoor de werknemers in dienst zijn genomen, uit te voeren. De opleiding moet worden beschouwd als arbeidstijd en moet, als dat mogelijk is, tijdens werktijd worden gevolgd. Studiekostenbedingen - om de kosten van studie op werknemers te verhalen - zijn nietig. 

 

Verbod op nevenactiviteiten

Op dit moment kunnen werkgever en werknemer in het arbeidscontract een verbod op nevenwerkzaamheden - dat wil zeggen andere werkzaamheden die tijdens het dienstverband bij een andere werkgever worden uitgevoerd - opnemen. Dit beding is op dit moment niet wettelijk geregeld.

 

Na de inwerkingtreding van deze wet zal dit veranderen. Als uitgangspunt is het de werknemer juist wel toegestaan om meerdere banen te hebben. Een nevenwerkzaamhedenbeding is dan nietig, tenzij het beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden. In de EU-richtlijn worden als rechtvaardigingsgronden genoemd:

  • gezondheid en veiligheid;
  • de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • de integriteit van overheidsdiensten;
  • het vermijden van belangenconflicten.

Uitbreiding informatieplicht in de arbeidsovereenkomst

Na de inwerkingtreding van deze wet moet de werkgever werknemers schriftelijk informatie verstrekken over:

  • de uitzendconstructie (indien van toepassing);
  • de duur en de voorwaarden van de proeftijd;
  • het scholingsrecht;
  • de regels met betrekking tot het ontslag en de procedures, met inbegrip van de vereisten en de opzegtermijnen;
  • de dagen en de uren waarop werknemers kunnen worden verplicht om te werken en het aantal gewaarborgde betaalde uren (voorspelbaar werkpatroon);
  • regels bij een onvoorspelbaar werkpatroon (bij oproepkrachten).

Bij overtreding van deze informatieverplichting kunnen de werknemers de werkgever aansprakelijk stellen voor de eventueel daardoor veroorzaakte schade.

 

Wet flexibel werken wordt aangepast

Ook de Wet flexibel werken zal worden gewijzigd. Hierin wordt vastgelegd dat de werknemer de werkgever kan verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan dit pas verzoeken wanneer hij ten minste 26 weken voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing bij de werkgever in dienst is. 

 

Heeft de werkgever tien werknemers of meer in dienst, dan moet de werkgever binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek om aanpassing reageren. Reageert de werkgever niet binnen deze termijn, dan wordt de vorm van arbeid aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Na een jaar nadat de werkgever het eerdere verzoek heeft ingewilligd of heeft afgewezen kan de werknemer opnieuw een verzoek indienen, behoudens onvoorziene omstandigheden. 

 

Opzegverbod

Werknemers die gebruik maken van hun rechten mogen geen nadeel ondervinden. Ook mogen hun arbeidsovereenkomsten niet worden opgezegd. 

 

Overgangsrecht

De EU-richtlijn biedt geen ruimte voor overgangsrecht. De wet heeft onmiddellijke werking. Dit betekent onder meer dat studiebedingen die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan nietig zijn. 

 

Meer weten?

De EU-richtlijn moet uiterlijk op 1 augustus 2022 zijn geïmplementeerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Als het wetsvoorstel in werking treedt heeft dit gevolgen voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst en het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Om die reden houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze, zodat u de arbeidsovereenkomsten tijdig kunt aanpassen. Want beter voorkomen dan genezen! Meer weten? Zie verder https://www.cuijpers-advocatuur.nl/trainingen/. Of download hieronder de Factsheet transparante arbeidsvoorwaarden van www.rijksoverheid.nl. 

 

Foto

Pixabay  

 

Download
Factsheet Transparante arbeidsvoorwaarden
Factsheet+Transparante+arbeidsvoorwaarde
Adobe Acrobat document 627.3 KB