Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Onze dienstverlening wordt gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden, Prinses Beatrixlaan 35, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. Er wordt een maximale dekking gegeven van € 1.250.000,00 per aanspraak. Het dekkingsgebied beslaat de Europese Unie en de EER-landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Algemene voorwaarden Cuijpers Advocatuur

1. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is een solopraktijk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69032971.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, handelend onder de naam Cuijpers Advocatuur. Haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, handelend onder de naam Cuijpers Advocatuur aanvaarde opdrachten. Deze gelden ook voor aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Iedere aansprakelijkheid van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

5. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving ofwel binnen een jaar nadat die kennisgeving had behoren te zijn gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van een jaar.

6. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk overleg plegen met opdrachtgevers en in ieder geval bij selectie van derden de zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Opdrachtgever vrijwaart aan mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, tegen aanspraken tegen derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke gedraging van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur.

8. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten per ommegaande en zonder opschorting en/of verrekening te voldoen. Na betaling van de gemaakte uren en kosten zal mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

9. Het onder artikel 7 bepaalde, geldt ook in geval van opzegging van de opdracht door opdrachtgever.

10. Het honorarium van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het bedongen uurtarief, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11. Een opslag van 5% van het honorarium zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.). Deze bedragen zijn exclusief btw.

12. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur brengt in rekening de gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, zoals griffierechten, reiskosten, deurwaarderskosten, vertaal- en/of tolkkosten.

13. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten te wijzigen.

14. De werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Er geldt een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.

15. Als mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, met opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot wordt betaald, is mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, gerechtigd om dit voorschot te verrekenen met de tussentijdse declaratie of einddeclaratie.

16. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur is gerechtigd de wettelijke rente of wettelijke handelsrente in rekening te brengen alsmede alle door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten en gemaakte gerechtelijke kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn, terwijl mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, bij gebrek van tijdige betaling gerechtigd zal zijn om de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan.

17. Is er een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand en deze toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand aan opdrachtgever verleend met oplegging van de eigen bijdrage, dan dient de eigen bijdrage binnen 14 dagen nadat deze door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, aan opdrachtgever is gefactureerd, te worden voldaan.

18. Naast mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, kunnen alle personen die bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever ingeschakeld zijn, zich beroepen op deze algemene voorwaarden.

19. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is gerechtigd dossiers na verloop van 7 jaren na het sluiten van de zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

20. Op alle tussen mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, en opdrachtgever gesloten opdrachten is voorts de Klachtenregeling van Cuijpers Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

21. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de Nederlandse rechter.