Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Onze dienstverlening wordt gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Chubb Pro Advocaten, onder polisnummer 30180259. 

Algemene voorwaarden Cuijpers Advocatuur

1. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is een solopraktijk en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69032971.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, handelend onder de naam Cuijpers Advocatuur. Haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, handelend onder de naam Cuijpers Advocatuur aanvaarde opdrachten. Deze gelden ook voor aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Iedere aansprakelijkheid van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

5. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving ofwel binnen een jaar nadat die kennisgeving had behoren te zijn gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van een jaar.

6. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk overleg plegen met opdrachtgevers en in ieder geval bij selectie van derden de zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Opdrachtgever vrijwaart aan mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, tegen aanspraken tegen derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke gedraging van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur.

8. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten per ommegaande en zonder opschorting en/of verrekening te voldoen. Na betaling van de gemaakte uren en kosten zal mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

9. Het onder artikel 7 bepaalde, geldt ook in geval van opzegging van de opdracht door opdrachtgever.

10. Het honorarium van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het bedongen uurtarief, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11. Een opslag van 5% van het honorarium zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.). Deze bedragen zijn exclusief btw.

12. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur brengt in rekening de gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, zoals griffierechten, reiskosten, deurwaarderskosten, vertaal- en/of tolkkosten.

13. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten te wijzigen.

14. De werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Er geldt een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.

15. Als mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, met opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot wordt betaald, is mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, gerechtigd om dit voorschot te verrekenen met de tussentijdse declaratie of einddeclaratie.

16. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur is gerechtigd de wettelijke rente of wettelijke handelsrente in rekening te brengen alsmede alle door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten en gemaakte gerechtelijke kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn, terwijl mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, bij gebrek van tijdige betaling gerechtigd zal zijn om de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan.

17. Is er een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand en deze toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand aan opdrachtgever verleend met oplegging van de eigen bijdrage, dan dient de eigen bijdrage binnen 14 dagen nadat deze door mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, aan opdrachtgever is gefactureerd, te worden voldaan.

18. Naast mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, kunnen alle personen die bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever ingeschakeld zijn, zich beroepen op deze algemene voorwaarden.

19. Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is gerechtigd dossiers na verloop van 7 jaren na het sluiten van de zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

20. Op alle tussen mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, en opdrachtgever gesloten opdrachten is voorts de Klachtenregeling van Cuijpers Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

21. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en mr. D.M.J.M.G. Cuijpers, h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de Nederlandse rechter.

Privacyverklaring

Inleiding

 

Mr. D.M.J.M.G. Cuijpers h.o.d.n. Cuijpers Advocatuur (hierna: Cuijpers Advocatuur), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Cuijpers Advocatuur respecteert de privacy van personen over wie Cuijpers Advocatuur informatie ontvangen. Cuijpers Advocatuur behandelt ontvangen informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leest u hoe uw informatie wordt verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Reikwijdte

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie Cuijpers Advocatuur in het kader van de juridische dienstverlening persoonsgegevens verwerkt. Personen van wie Cuijpers Advocatuur persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening verwerkt zijn:

 • onze (potentiële) cliënten, relaties en doorverwijzers;
 • contactpersonen van cliënten, relaties en doorverwijzers;
 • contactpersonen van potentiële cliënten, relaties en doorverwijzers;
 • bezoekers van onze website www.cuijpers-advocatuur.nl; 
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie Cuijpers Advocatuur persoonsgegevens verwerken in het kader van de dienstverlening.

Persoonsgegevens

 

Cuijpers Advocatuur verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Zo worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • voornamen en achternaam;
 • geboortedatum;
 • BSN;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer en/of faxnummer;
 • Mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier en het versturen van het contactformulier via deze website  - mits u na deze handeling cliënt wordt van Cuijpers Advocatuur - in correspondentie en telefonisch;

Dienstverlening

 

Om u van dienst te kunnen zijn, heeft Cuijpers Advocatuur uw naam en contactgegevens nodig. Op grond van de wet en de Gedragsregels van Advocaten dient Cuijpers Advocatuur u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar de dienstverlening van Cuijpers Advocatuur betrekking op heeft, heeft Cuijpers Advocatuur ook uw BSN en/of uw bankrekeningnummer nodig. Het kan zijn dat Cuijpers Advocatuur voor het verlenen van diensten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens moet verzamelen. In dat geval vraagt Cuijpers Advocatuur toestemming voor de verzameling van dergelijke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Social Media

 

Cuijpers Advocatuur is op verschillende social media te vinden, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Cuijpers Advocatuur heeft tevens een professionele website. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u Cuijpers Advocatuur benaderd met de intentie om klant te worden via deze website.

 

Cookies

 

Cuijpers Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk op uw privéleven maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Cuijpers Advocatuur gebruikt zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kan Cuijpers Advocatuur  de website www.cuijpers-advocatuur.nl optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Cuijpers Advocatuur verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit wordt eerst getoetst aan onze wettelijke plicht tot geheimhouding. Daarnaast verstrekt Cuijpers Advocatuur persoonsgegevens aan onze partners, zodat zij gegevens voor Cuijpers Advocatuur kunnen verwerken, op basis van instructies van Cuijpers Advocatuur en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder partners wordt onder meer verstaan de websitebeheerder en Stichting Derdengelden Cuijpers Advocatuur. Cuijpers Advocatuur maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

 

Bewaartermijn

 

Cuijpers Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op Cuijpers Advocatuur rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Het beleid van Cuijpers Advocatuur bepaalt dat uw dossier en daarmee uw persoonsgegevens 7 jaren worden bewaard. De ervaring is dat cliënten na jaren nog gegevens opvragen uit hun dossier of dat er andere zaken volgend waarin het noodzakelijk is over die gegevens te beschikken. Cuijpers Advocatuur mag niet tegen cliënten of voormalige cliënten optreden, uitzonderingen daargelaten. Om dit te controleren blijft Cuijpers Advocatuur daarom uw naam, geboortedatum, bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cuijpers Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij Cuijpers Advocatuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ cuijpers-advocatuur.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Cuijpers Advocatuur u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en BSN zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Cuijpers Advocatuur reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Mocht Cuijpers Advocatuur iets meer tijd nodig hebben, dan laat Cuijpers Advocatuur dit aan u weten.

 

Cuijpers Advocatuur wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

 

Cuijpers Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom neemt Cuijpers Advocatuur passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Cuijpers Advocatuur. U kunt uw mail sturen naar info@cuijpers-advocatuur.nl

 

Vragen

 

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een mail met uw vraag naar info@cuijpers-advocatuur.nl