Heeft de werkgever vrije toegang tot de zakelijke mail van een werknemer?
Arbeidsrecht · 07. augustus 2022
Op 5 september 2017 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens erkend dat een werkgever het recht heeft om werknemers te controleren op correcte en zorgvuldige uitoefening van hun professionele taken. Dit recht is beperkt, omdat werknemers het recht op eerbiediging van hun privéleven hebben. Het Hof heeft daarom richtlijnen opgesteld, de Barbulescu Richtsnoeren. Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen wanneer de werkgever de zakelijke mail van een werknemer wil doorzoeken?

Het gaat door: koppeling gezag aan erkenning is aangenomen
Echtscheiding · 23. mei 2022
Op 22 maart 2022 werd het wetsvoorstel dat de koppeling van het gezag aan erkenning regelt door de Eerste Kamer aangenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de wet en het aangepaste Besluit gezagsregister op 1 januari 2023 in werking treden. Wat houdt deze nieuwe wet precies in?

Hoe zit het ook alweer met erkenning van kinderen?
Gezag en omgang · 01. februari 2022
Als een kind wordt geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan de verwekker met toestemming van de moeder het kind erkennen. Door het kind te erkennen, wordt het vaderschap juridisch aanvaard en vastgelegd. Daardoor worden familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de erkenner in het leven geroepen. Maar wat als de moeder toestemming aan een ander dan de verwekker heeft gegeven om het kind te erkennen en de ander het kind ook heeft erkend?

Zichtbare tatoeages op het werk?
Arbeidsrecht · 06. januari 2022
Tatoeages zijn persoonlijk. Tatoeages bestaan vaak uit versieringen, die ingekleurd zijn door persoonlijke smaak. Ook kunnen tatoeages verwijzen naar gebeurtenissen uit het leven. Tatoeages behoren bij uitstek tot het privédomein. Kunnen werkgevers werknemers verplichten om zichtbare tatoeages of lichaamsversieringen onder werktijd te verbergen of te bedekken? Op 18 september 2020 oordeelde de Rotterdamse kantonrechter dat dit kan. Het Gerechtshof Den Haag heeft echter een andere mening.

Bevel terugverhuizing aan ouder die alleen met het ouderlijk gezag belast is?
Gezag en omgang · 01. december 2021
In beginsel heeft de ouder die alleen met gezag belast is keuzevrijheid ten aanzien van de woonplaats van het kind. Zijn er grenzen aan de vrijheid om te verhuizen? Kan de niet met gezag belaste ouder een bevel tot terugverhuizing verzoeken? De Hoge Raad legt uit.

Bevel terugverhuizing aan gezaghebbende ouder ingeval het kind niet meeverhuist?
Gezag en omgang · 01. november 2021
Heeft de ene gezaghebbende ouder toestemming van de andere gezaghebbende ouder of vervangende toestemming van de rechter nodig om te mogen verhuizen als het kind niet meeverhuist? Kan de andere gezaghebbende ouder vorderen om de verhuizing te verbieden dan wel om terugverhuizing te bevelen?

Nieuw per 1 juli 2021: Artikel 7:628a BW wordt gewijzigd
Arbeidsrecht · 17. juni 2021
Sinds 1 januari 2020 is artikel 7:628a BW in de wet opgenomen. Dit artikel geldt voor oproepkrachten. Daarin is opgenomen wat precies onder oproepcontract moet worden verstaan. Ook moet de werkgever een oproepkracht die 12 maanden bij hem werkt, een aanbod vaste arbeidsomvang doen. Op 1 juli 2021 wordt deze regeling aangepast. Wat gaat er precies veranderen?

Kinderalimentatie: ruziënde ouders over verblijfsoverstijgende kosten. Hoe zit dit ook alweer?
17. maart 2021
Bij het uit elkaar gaan van de ouders moeten zij afspraken maken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Tussen ouders kan er ruzie ontstaan over de vraag wat nu precies onder kinderalimentatie moet worden verstaan en welke kosten uit de kinderalimentatie betaald moeten worden. Vaak wordt er gediscussieerd over de verblijfsoverstijgende kosten. Hoe zit dit ook alweer?

Breaking news: invoeren van de avondklok was toegestaan
26. februari 2021
De avondklok, die op 23 januari 2021 is ingegaan, mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dit heeft het gerechtshof Den Haag op 26 februari 2021 beslist. Hiermee is het vonnis in kort geding van de Haagse rechtbank van tafel geveegd.

Baanbrekende uitspraak: avondklok per direct opgeheven!
16. februari 2021
Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een baanbrekend vonnis gewezen: de avondklok is PER DIRECT opgeheven!

Meer weergeven