· 

Nieuw per 1 juli 2021: Artikel 7:628a BW wordt gewijzigd

Sinds 1 januari 2020 is artikel 7:628a BW in de wet opgenomen. Dit artikel geldt voor oproepkrachten. Daarin is opgenomen wat precies onder oproepcontract moet worden  verstaan. Ook moet de werkgever een oproepkracht die 12 maanden bij hem werkt, een aanbod vaste arbeidsomvang doen. Op 1 juli 2021 wordt deze regeling aangepast. Wat gaat er precies veranderen? 

  

Vaste arbeidsomvang

Heeft een arbeidsovereenkomst 12 maanden geduurd, dan moet een werkgever binnen één maand aan de oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van 12 maanden. Wanneer de oproepkracht het aanbod aanvaardt, dan is er geen sprake meer van een oproepcontract. Maar wanneer de oproepkracht het aanbod niet accepteert of niet reageert, dan is er wel nog steeds sprake van een oproepcontract. De werkgever moet dan na iedere periode van 12 maanden een nieuw aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen.

 

Wat houdt de wetswijziging in?

Nu is er niets geregeld over de ingangsdatum van de vaste dienstduur. Per 1 juli 2021 komt hierin verandering. De werkgever moet in de dertiende maand een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Daarna moet de vaste arbeidsomvang zo snel mogelijk ingaan. Uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd gaat de vaste arbeidsduur in. Dit is dus op de eerste dag van de vijftiende maand. Natuurlijk mag van deze termijn worden afgeweken, wanneer partijen dit zijn overeengekomen. 

 

Situatie 1: werkgever doet geen aanbod

In deze situatie heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de vijftiende maand recht op het vaste aantal uren dat de werkgever minstens had moeten aanbieden. Ook heeft  de werknemer dan ook recht op betaling van het loon over dat aantal uren. 

 

Situatie 2: werknemer reageert niet binnen een maand op het aanbod

In deze situatie vervalt het aanbod van de werkgever. De werknemer is te laat. Gevolg hiervan is dat de oproepovereenkomst gewoon doorloopt. Let wel op! Heeft de oproepovereenkomst 24 maanden geduurd, dan moet de werkgever opnieuw een aanbod doen. Dit aanbod is gebaseerd op de laatste 12 maanden. 

 

Situatie 3: werknemer was een tijd uit dienst

Voor de berekening van de veertien maanden - dat is de periode waarna het aanbod moet ingaan -  worden de arbeidsovereenkomsten samengeteld. Tussenpozen worden niet meegeteld. De verplichting blijft wel gelden als sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd.

 

Ingangsdatum wetwijziging

Deze wetswijziging gaat per 1 juli 2021 in. Deze gaat per direct in voor elk aanbod voor een vaste arbeidsomvang, ongeacht of het aanbod voor of na de inwerkingtreding van de gewijzigde bepaling is gedaan. De wetswijziging heeft geen gevolgen als de vaste arbeidsomvang al eerder is ingegaan. 

 

Vragen?

Heeft u vragen over de oproepovereenkomst? Of heeft u andere vragen over de rechten en plichten van oproepkrachten? Roept u maar! Wij zijn u graag van dienst op ons nieuwe kantoor "Oppe Waarderwaeg".