Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

In dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Hieronder volgt een korte samenvatting van het wetsvoorstel dat nu ter consultatie ligt.

 

Conversie wordt standaard

Is op dit moment verevening van pensioenrechten (voorwaardelijke verdeling bij pensioeningang) de standaard manier van verdelen, in de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) zal conversie (onvoorwaardelijke verdeling op het moment van scheiding) de standaard worden. Doel is dat beide ex-partners zelf de regie krijgen over hun eigen pensioen en dat er op het gebied van pensioen na scheiding geen (wederzijdse) levenslange afhankelijkheid meer is. Het blijft voor ex-partners mogelijk om in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere pensioenverdeling af te spreken (verevening of andere verdeling dan 50-50, over een andere periode het ouderdomspensioen te verdelen of zelfs van pensioenverdeling af te zien).

 

Ja, tenzij

Voor de standaardverdeling 50-50 via conversie vervalt in de Wps 2021 het instemmingsrecht van de pensioenuitvoerder. Na de inwerkingtreding van de wet is de pensioenuitvoerder verplicht mee te werken aan conversie. Wel geldt er een instemmingsrecht voor de pensioenuitvoerder bij afwijkende afspraken, inhoudende dat meer pensioen wordt toebedeeld aan de verdelingsgerechtigde ex partner dan in de standaardverdeling. Als de pensioenuitvoerder niet instemt met de afwijkende afspraken, wordt standaard conversie toegepast.

 

Hoe werkt dit?

Wordt de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven, ontvangt de pensioenuitvoerder hiervan een bericht. Na deze melding komt de pensioenuitvoerder in actie om de ex-partners te informeren over de automatische verdeling van het ouderdomspensioen via conversie, de handeling die nodig is bij afzien van verdeling of afwijkende afspraken (verevening, andere verdeling dan 50-50, andere periode dan de huwelijkse periode), de gevolgen voor het partnerpensioen en de reactieperiode.

 

Het wetsvoorstel kiest een reactietermijn van 6 maanden, ingaande per datum inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Na afloop van deze reactietermijn gaat de pensioenuitvoerder over tot conversie of handelt naar de ingestuurde afwijkende afspraken. De pensioenuitvoerder informeert hierna de deelnemer en de ex-partner. Een eenmaal uitgevoerde conversie van pensioenaanspraken kan niet meer worden teruggedraaid door de pensioenuitvoerder. Het is dus belangrijk dat ex-partners tijdig reageren.

 

Het is mogelijk om een 'kale' echtscheiding (dat wil zeggen een scheiding zonder afspraken in een echtscheidingsconvenant of huwelijkse voorwaarden) in te schrijven. In dat geval geldt dus ook dat de pensioenuitvoerder na de reactietermijn tot conversie overgaat. 

 

Niet alle scheidingen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor komt de scheidingsmelding niet bij de pensioenuitvoerder terecht. Dit geldt voor scheiding van tafel en bed of voor buitenlandse echtscheidingen die niet in Nederland worden ingeschreven. Voor dergelijke situaties geldt als standaard dat er recht bestaat op 50-50 verevening van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. In deze situaties moet de scheiding door de ex-partner(s) worden gemeld bij de pensioenuitvoerder om jegens hen een uitbetalingsrecht te krijgen. Bij deze melding kunnen afwijkende afspraken over pensioenverdeling worden doorgegeven. Daar waar geen uitbetalingsrecht jegens de pensioenuitvoerder kan worden verkregen, geldt een recht op uitbetaling jegens de ex-partner. De reactietermijn voor het melden van dergelijke scheidingen is 1 jaar na de officiële inschrijving van de echtscheiding. 

 

Wat gebeurt er bij het overlijden of hertrouwen tijdens de reactietermijn?

Bij het overlijden tijdens de reactieperiode moet de pensioenuitvoerder handelen op basis van officiële stukken die in het kader van de echtscheiding zijn opgemaakt. Als de pensioenuitvoerder op het moment van overlijden nog geen afwijkende afspraken heeft ontvangen van beide ex-partners, neemt de pensioenuitvoerder proactief contact op met de langstlevende ex-partner om de eventuele afwijkende afspraken alsnog te ontvangen. De pensioenuitvoerder moet de afwijkende afspraken uitvoeren. Als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, moet de pensioenuitvoerder na afloop van de reactietermijn overgaan tot conversie van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. 

 

Stel dat de ex-partners tijdens de reactietermijn met elkaar hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of zich verzoenen na een scheiding van tafel en bed, dan hoeft een voorgenomen conversie niet door de pensioenuitvoerder te worden uitgevoerd. 

 

Overgangsrecht

Onderhavig wetsvoorstel zal van toepassing zijn bij scheidingen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet, naar verwachting 1 januari 2021. Op scheidingen voor de datum blijft de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. 

 

Tips

Heeft u huwelijke voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Of gaat u binnenkort op huwelijke voorwaarden trouwen of gaat u op partnerschapsvoorwaarden een geregistreerd partnerschap aan? Let er dan goed op dat de passages over pensioenverdeling in de akten zo duidelijk mogelijk geformuleerd zijn of geformuleerd worden. Als er 'standaard verdeling van pensioenrechten' in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden staat opgenomen, moet er nu een lampje bij u gaan branden. U doet er verstandig aan om na te gaan of dat wat eerder is afgesproken nog steeds is wat u wenst met het oog op het wetsvoorstel.  Laat u bovendien goed voorlichten over de gevolgen van verevening en conversie bij overlijden, pensionering en of bij partneralimentatie. 

 

Vragen?

Het conceptwetsvoorstel ligt tot 24 januari 2019 ter consultatie op www.overheid.nl. Ons kantoor heeft in ieder geval een vraag gesteld over de buitenlandse echtscheidingen die niet in Nederland worden ingeschreven. Voor u zullen wij het wetsvoorstel blijven volgen. Heeft u nog verdere vragen over verevening of conversie van pensioenrechten? Bel ons gerust voor een koffie-afspraak. 

 

Foto: Pixabay

Bron: www.overheid.nl