Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

De huidige regeling van de vof's, maatschappen en cv's is niet meer van deze tijd. In 2011 werd het Wetsvoorstel personenvennootschappen ingetrokken. Daarna heeft de werkgroep "Personenvennootschappen" onderzoek gedaan naar de huidige praktijk en de modernisering en innovatie daarvan. Dit heeft geresulteerd in het "Rapport werkgroep personenvennootschap september 2016". Dit rapport geeft een overzicht van belangrijke onderwerpen in de huidige wetgeving over personenvennootschappen, die in de praktijk tot problemen of onduidelijkheid leiden en of aanvulling behoeven. Dit rapport is de basis voor het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen, dat nu ter consultatie ligt. De belangrijkste wijzigingen worden  eruit gelicht.

 

In het consultatiewetsvoorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen maatschap, vennootschap of commanditaire vennootschap. De toekomst voorziet in twee rechtsvormen: de vennootschap of de commanditaire vennootschap. Er wordt geen onderscheid gemaakt in bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

 

Bij het aangaan van de vennootschapsovereenkomst krijgt de personenvennootschap rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de vennootschap zelf eigenaar van vermogensbestanddelen kan zijn of worden. Deze vermogensbestanddelen kunnen op naam van de vennootschap worden gesteld.

 

Daarnaast zijn alle vennootschappen naast de vennootschap verbonden voor de verplichtingen tegenover derden, tenzij de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan één van de vennootschappen is toevertrouwd. Als een opdracht aan één vennoot wordt toevertrouwd, is hij alleen verantwoordelijk.

 

De schuldeiser kan de vennoten slechts aanspreken, als de vennootschap geen verhaal biedt. Elke vennoot wordt dan hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. 

 

De vennoot is slechts verbonden aan verbintenissen die zijn ontstaan na zijn toetreding en voor zijn uittreding. Na de uittreding blijft de vennootschap nog 5 jaar aansprakelijk.

 

Het zal zijn tijd wel duren voordat het wetsvoorstel definitief wordt ingediend. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.