Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in Nederland in werking. Wat houdt deze wet precies in? 

 

Hoe lang duurt het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof duurt maximaal 26 weken. Daarvan zijn 9 weken gedeeltelijk betaald en 17 weken onbetaald. 

 

Wanneer moet het ouderschapsverlof worden opgenomen?

Het ouderschapsverlof moet in de eerste acht levensjaren van het kind worden opgenomen. De eerste 9 weken zijn gedeeltelijk betaald, wanneer deze worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De resterende onbetaalde 17 weken kunnen worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. Bij adoptie of pleegzorg kan het ouderschapsverlof worden opgenomen tot een jaar na opname van het kind in het gezin. Het kind moet dan wel jonger dan 8 jaar zijn. 

 

Is ouderschapsplan niet in het eerste jaar van het kind opgenomen? Dan worden deze weken toegevoegd aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Deze kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen. 

 

Wat is de hoogte van het loon? 

Er is geen sprake van 100% loondoorbetaling bij het opnemen van het ouderschapsverlof. Wel krijgen werknemers recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering dient de werknemer bij UWV aan te vragen. Verzekerde werknemers hebben recht op een uitkering van UWV van 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximumdagloon. Voor niet verzekerde werknemers bedraagt de uitkering 50% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur. 

 

Hoe moet ouderschapsverlof bij de werkgever worden aangevraagd? 

Ten minste twee maanden voor het ingaan van het ouderschapsverlof moeten werknemers het ouderschapsverlof en de gewenste inroostering van het verlof aanvragen bij hun werkgevers. Opname kan in deeltijd of in voltijd.

 

Heeft de werkgever het recht om het ingeroosterde verlof te wijzigen?

Opname van het ouderschapsverlof is een onvoorwaardelijk recht. Echter, de werkgever heeft altijd de mogelijkheid om de door werknemer gewenste invulling van het ouderschapsverlof tot vier weken voor de ingangsdatum te wijzigen. Dit kan alleen als de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft en nadat de werkgever hierover overleg heeft gepleegd met de werknemer. 

 

Een uitstel mag niet ertoe leiden dat de werknemer niet meer in staat is om 9 maanden betaald ouderschapsverlof te genieten in het eerste jaar na de geboorte of opname in het gezin. 

 

Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wordt niet snel aangenomen. Als vervanging van de werknemer niet onmogelijk is, is er geen sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

 

Hoe moet de uitkering bij UWV worden aangevraagd?

Na de opname van het ouderschapsverlof moet de werkgever de uitkering bij UWV aanvragen. Daartoe is een digitaal formulier beschikbaar gemaakt. De aanvraag moet betrekking hebben op een of meer weken. Bij toekenning betaalt UWV binnen 6 weken de uitkering aan de werkgever. De werkgever betaalt deze uitkering vervolgens aan de werknemer uit.

 

Wanneer na de eerste aanvraag opnieuw betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen, kunnen maximaal twee verzoeken om uitkering bij UWV worden gedaan, zolang het verlof valt binnen een periode van 12 maanden na de dag van de geboorte of opname in het gezin.

 

Het indienen en uitbreiden van de aanvraag is mogelijk tot 3 maanden na de rechtsperiode (ofwel tot 15 maanden na de geboorte of opname in het  gezin.

 

Hoe zit het met opbouw van de vakantiedagen tijdens het ouderschapsverlof?

Geniet de werknemer ouderschapsverlof, dan blijft de werknemer vakantiedagen opbouwen. Dit geldt zowel voor het gedeelte van het ouderschapsverlof waarover de werknemer een uitkering van UWV ontvangt als het gedeelte waarover de werkgever (op grond van de cao of arbeidsovereenkomst) het ouderschapsverlof doorbetaalt, ongeacht de hoogte van de doorbetaling. Tijdens de periode dat een werknemer onbetaald ouderschapsverlof opneemt, bouwt de werknemer geen verlofdagen op. 

 

Hoe wordt de werknemer beschermd tegen benadeling?

In de Wet betaald ouderschapsverlof zijn beschermingsmaatregelen opgenomen tegen benadeling als de werknemer gebruik maakt of wil maken van het ouderschapsverlof (of andere soorten verlof uit de Wet arbeid en zorg):

  • De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer een recht op verlof geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht binnen de onderneming is ingediend (artikel 1:7 Wazo nieuw);
  • De werknemer heeft het recht om na ommekomst van het verlof terug te keren in dezelfde of gelijkwaardige functie inclusief een eventuele verbetering van de arbeidsvoorwaarden die zouden zijn genoten als men geen verlof had opgenomen (artikel 1:6 lid 2 Wazo-nieuw);
  • De werknemer heeft het recht om de reeds verworven of opgebouwde rechten gedurende de hele verlofperiode te behouden, met inbegrip van de uit de wet, cao of gebruiken voortvloeiende veranderingen (artikel 1:6 lid 1 Wazo-nieuw).

Op grond van artikel 7:670 lid 7 BW mag de  werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens de omstandigheid dat de werknemer zijn recht op ouderschapsverlof (of een ander soort verlof uit de Wazo) geldend maakt. 

 

Heeft deze wet onmiddellijke werking?

De uiterste datum om deze richtlijn te implementeren is 2 augustus 2022. Het advies aan de werkgevers is om tijdig hun personeelshandboeken, huiselijke reglementen etc. aan te passen. 

 

De wet heeft onmiddellijke werking. Heeft een werknemer op 2 augustus 2022 nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof benut, dan heeft hij recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof over een periode van maximaal 9 weken, voor zover het kind nog geen 1 jaar is of nog geen jaar is verstreken na opname van het kind in het gezin. 

 

Meer weten?

Heeft u meer informatie over de invoering van het ouderschapsverlof nodig, dan kunt u ons altijd bellen.

 

Foto: 

Pixabay