· 

Tijdelijke aanpassing Arbeidsomstandighedenbesluit wegens Covid-19

Werknemers moeten hun werk veilig en gezond kunnen verrichten. Hiertoe behoort ook het zindelijk en ordelijk houden van de werkvloer. Artikel 3.2 Arbobesluit is niet toegesneden op het voorkomen en beperken van de besmetting van werknemers door corona of een directe dreiging hiervan. Om die reden wordt tijdelijk ter voorkoming of beperkingen van besmetting van werknemers en derden met corona een specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen. Wat staat hierin precies opgenomen?

 

In artikel 28 Arbowet is opgenomen wat de Inspectie SZW mag doen, als de coronamaatregelen of andere maatregelen die de kans op besmetting met corona gezien de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening kunnen voorkomen of beperken in ernstige mate niet in acht worden genomen. 

 

Het nemen van coronamaatregelen of het treffen van voorzieningen om kans op besmetting te voorkomen of te beperken vloeit voort uit de algemene zorgplicht van de werkgever. Een werkgever is namelijk verplicht om voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te zorgen. Bescherming tegen corona verplicht de werkgever om noodzakelijke maatregelen of voorzieningen op de werkvloer te treffen. Het nieuwe artikel 3.2a Arbobesluit vormt de basis voor de verplichtingen van de werkgever bij het nemen van maatregelen of voorzieningen ter bestrijding van corona. 

 

Wat onder maatregelen of voorzieningen wordt verstaan, hangt af van hetgeen op de werkvloer/de arbeidsplaats nodig wordt geacht om werknemers te beschermen. Van belang is dat de risico's op de werkvloer/arbeidsplaats worden geïnventariseerd. De arbeidshygiënische strategie moet worden toegepast. Protocollen die per sector zijn opgesteld kunnen behulpzaam zijn bij het vormgeven van deze strategie. Echter, deze protocollen kunnen nooit de geldende Arbowet- en regelgeving vervangen of opzij zetten.

 

Daarnaast geldt steeds de stand van de wetenschap, de RIVM-richtlijnen en de overheidsrichtlijnen, voor zover deze ook werknemers beschermen. Het gaat dan om het houden van een veilige afstand, handen wassen, geen handen schudden, het vermijden van drukte, wat te doen bij ziekte etc. Verder kan de werkgever ook andere maatregelen treffen, zoals:

  • het plaatsen van schermen;
  • het aangeven van looproutes;
  • het beperken van werknemers op de werkvloer;
  • het ventileren van ruimten;
  • het ontsmetten van de werkvloer;
  • het ontsmetten van gereedschap;
  • het dragen van mondkapjes of gelaatsbescherming. 

Het is aan de werkgever om een goede invulling hieraan te geven.

 

Tot de noodzakelijk maatregelen en voorzieningen behoren ook maatregelen:

  • waarbij werknemers worden gewezen op hygiënische voorzieningen;
  • waarbij werknemers worden geïnformeerd en onderwezen over de bestrijding van corona op de arbeidsplaats;
  • en waarbij de werkgever de werknemers in de gaten houdt of de werknemers de maatregelen of voorzieningen adequaat naleven.

Zo nodig kunnen ter uitvoering van artikel 3.2a Arbobesluit nog nadere regels worden gesteld, waarbij per bedrijf of inrichting wordt gekeken wat nodig wordt geacht. 

 

De Inspectie SZW heeft toegang tot alle arbeidsplaatsen. Dat zijn alle plaatsen waar arbeid wordt verricht, met inbegrip van arbeidsplaatsen in woningen. Het nieuwe artikel 3.2a Arbobesluit is ook van toepassing op de werkgever waar vrijwilligers werken, zelfstandigen en meewerkende werkgevers.

 

Wordt artikel 3.2a Arbobesluit overtreden, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen als de werkgever in ernstige mate is tekort geschoten bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen of voorzieningen. De hoogte van de boete is uitgewerkt in Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Ook kan het werk worden stilgelegd in verband met recidive. In minder ernstige situaties kunnen andere handhavingsinstrumenten worden ingezet. Ook staat bestuursdwang open. 

 

Ook van de werknemer wordt verwacht dat zij zich houden aan de hygiënische maatregelen om corona te voorkomen en te beperken. Deze plicht volgt uit artikel 11 Arbowet. Ook werknemers kunnen worden aangesproken op onjuist gedrag. De bestuurlijke boete die aan een werknemer kan worden opgelegd bedraagt conform eerdergenoemde Beleidsregel maximaal € 450,-. 

 

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot het gewijzigde Arbobesluit en de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving? Bel gerust met ons kantoor. Wij helpen u graag verder. 

 

Bron: Besluit van 25 november 2020, houdende tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de bestrijding van het coronavirus