· 

Vierluik over vakantie in Coronatijd: kan werknemer zijn vakantie intrekken of wijzigen?

Nu werknemers met gepaste maatregelen weer op het werk mogen verschijnen, rijzen er veel  vragen over de vakantie. Vaak is de vakantieplanning reeds gemaakt. Hoe moet de werkgever omgaan met de vraag van de werknemer om zijn vastgestelde vakantie in te trekken of te wijzigen? 

 

Wederzijds goedvinden:

In principe kunnen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden de vastgestelde vakantie van werknemer intrekken of wijzigen. Maar wat is geldig als beide partijen er samen niet uitkomen?

 

Andere mogelijkheden:

Kan de werknemer een beroep doen op artikel 7:638 lid 5 BW? Neen. Dit wetsartikel is geschreven voor werkgevers. Op grond van dit wetsartikel kan de werkgever, als daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. Gedacht kan worden aan de situatie, waarin een aantal werknemers door het Coronavirus besmet zijn geraakt en in het productieproces zijn uitgevallen. De arbeidsongeschiktheid van deze werknemers heeft grote invloed op de bedrijfsvoering van de werkgever. Om die reden wenst de werkgever de vastgestelde vakantie van de werknemer te wijzigen of in te trekken, zodat de werknemer het werk van zijn collega kan uitvoeren. De werkgever moet in dit geval wel de schade die de werknemer hierdoor lijdt vergoeden. 

 

Kan de werknemer op andere manieren proberen onder de vastgestelde vakantie uit te komen? Ja. De werknemer zou zich erop kunnen beroepen dat de Coronatijd als onvoorziene omstandigheden heeft te gelden. Samen kan dan geprobeerd worden in goed overleg het tijdvak van de vakantie te wijzigen. 

 

Maar wat als de werkgever hierin niet meegaat? Dan zou de werknemer kunnen beargumenteren dat het goed werkgeverschap in de weg kan staan aan het vasthouden van de eerder naar wens van de werknemer vastgestelde vakantie, bijvoorbeeld door aan te geven dat de werkgever bij intrekking of wijziging van het tijdvak van de vakantie geen redelijke belang heeft. Of dit lukt, is nog maar de vraag. Naar verwachting heeft de werkgever in Coronatijd wel degelijk redelijke belangen, zoals het vasthouden aan de vakantieplanning, de verwachte drukte in de onderneming na afloop van de Coronacrisis en de vraag van de andere werknemers om na de Coronacrisis vakantie op te nemen. 

 

De werknemer zou dan kunnen betogen dat de werkgever aan het doel van vakantie is voorbijgegaan. Volgens het Hof van Justitie is het doel van de vakantie immers om de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. De werkgever daarentegen zal aangeven dat de werknemer juist nu vakantie moet opnemen, gelet op de "anderhalve meter maatschappij" en het geven van een andere invulling van ontspanning en vrije tijd in deze Coronatijd. De werknemer zal dan moeten aantonen dat intrekking of wijziging van de vakantie wel mogelijk moet zijn.

 

Conclusie:

Hoofdregel is dus dat een werknemer de vakantie die de werkgever naar de wens van de werknemer heeft vastgesteld, deze vakantie niet kan intrekken of kan weigeren. Vastgesteld blijft vastgesteld! Dit kan alleen in onderling overleg of als de werknemer kan aantonen dat intrekking of wijziging wel mogelijk moet zijn. 

 

Meer weten?

Heeft u over deze blog nog meer vragen? Bel gerust naar ons kantoor of mail naar info@cuijpers-advocatuur.nl . Wij helpen u graag verder.

 

Foto: Canva

Bron: Vakantie in tijden van Corona, mr. drs. J.R. Vos in Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, nummer 4, mei 2020 / SDU, www.xperthr.nl