· 

Ingrijpende beslissingen van gescheiden ouders in coronacrisis!

Het jaar 2020 is een uniek jaar. Het getal 2 is het symbool voor dualiteit. Uitersten staan tegenover elkaar: goed-kwaad, liefde-haat, samenwerken-ieder voor zich, harmonie-conflict, recht-rechteloos. De coronacrisis maakt deze dualiteiten goed zichtbaar. Bij complexe scheidingen zien we zaken waarin de omgang tussen een kind en de uitwonende ouder eenzijdig wordt opgeschort. Dit zijn ingrijpende beslissingen voor zowel het kind als de ouders. Wat is wijsheid in deze? 

  

Corona als excuus

De laatste weken hoorden wij vaker verhalen van cliënten over hun ex-partners die misbruik probeerden te maken van de onduidelijkheid omtrent de coronamaatregelen. Ouderschapsplannen of gerechtelijke beschikkingen waarin de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of een omgangsregeling is vastgelegd, werden door ouders met voeten getreden of zelfs genegeerd. Zo werden kinderen bij de uitwonende ouder weggehouden. Of de uitwonende ouder hield de kinderen één of twee dagen langer dan afgesproken of wettelijk vastgelegd. Ook vond een uitwonende ouder dat de kinderen gedurende de coronatijd maar bij de verzorgende ouder moesten blijven. Als reden verwezen de ouders naar de RIVM-maatregelen. Ouders denken dat corona een vrijbrief is om te doen en laten wat zij willen. Er ontstond daardoor veel onrust bij ouders. De communicatie tussen ouders werd steeds grimmiger en agressiever. De kinderen begrepen er niets van waarom zij geen contact meer hadden met de uitwonende ouder. Die waren de dupe van deze hele situatie! 

 

Kinderombudsman

Dit heeft er toe geleid dat het team van de Kinderombudsman uitgangspunten voor contact op een rij heeft gezet. Doel is de zorg- en omgangsregelingen zo goed en zo lang mogelijk overeind te laten blijven:

 

"Er is geen volledige lockdown in Nederland. Kinderen van gescheiden ouders moeten gewoon naar hun vader en hun moeder kunnen, tenzij het niet in hun eigen belang is. (...) ", aldus de Kinderombudsvrouw van Nederland, mevrouw Margrite Kalverboer. 

 

Omgang, tenzij

Op de website www.dekinderombudsman.nl is te lezen wat het uitgangspunt is voor contact en omgang tussen de kinderen en hun ouders in tijden van corona. Hoofdregel is dat de kinderen omgang in persoon moet kunnen hebben met hun ouders of dat de ouders bij hun kinderen op bezoek moeten kunnen komen. Uitzondering is dat dit recht op contact alleen om zwaarwegende redenen opgeschort kan worden. 

 

Zorgregelingen c.q. omgangsregelingen moeten zoveel mogelijk doorgang vinden, zolang dat veilig is voor ieders gezondheid. Kinderen hebben juist nu behoefte aan en het recht op contact met beide ouders, dus ook met de uitwonende ouder, tenzij dat niet in hun belang is. Kinderen hebben namelijk ook recht op zo grootst mogelijke gezondheid en bescherming tegen (besmetting van) ziektes. 

 

Stappenplan Kinderombudsman

Het eenzijdig opschorten van een zorgregeling c.q. omgangsregeling is een ingrijpende beslissing voor het kind en de ouders. Belangrijk is dat de rechten van het kind bij dit soort besluiten voorop staan. Het team van de Kinderombudsman heeft een stappenplan ontwikkeld hoe dit soort besluiten in vier stappen op basis van het Kinderrechtenverdrag genomen moeten worden. Een goed onderbouwde beslissing vraagt volgens het Kinderrechtencomité - de toezichthouder op de naleving van het Kinderrechtenverdrag - om een kindvriendelijk, volledig onderzoek. En daarnaast om een zorgvuldige belangenafweging van de belangen van het kind en de andere belangen. Het Stappenplan afweging contact kinderen en ouders tijdens corona is gratis te downloaden vanaf https://www.dekinderombudsman.nl/publicaties

 

Ons advies

Ouders wordt geadviseerd om zich zoveel mogelijk te houden aan het ouderschapsplan en/of de gerechtelijke beschikking, waarin de zorgregeling c.q. omgangsregeling is vastgelegd. Daarnaast is het goed om duidelijke of tijdelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat de zorgregeling c.q. omgangsregeling gewoon blijft doorlopen, alsof de scholen geopend zijn. Probeer onnodige discussies te vermijden. Denk flexibel en ben creatief. Zorg ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk het contact met beide ouders kunnen behouden. Bijvoorbeeld via Skype, Zoom of Facetime. Of op een neutrale plek. Een andere manier is om bij de uitwonende ouder langs te gaan en te zwaaien voor het raam. Toon begrip voor elkaar, voor elkaars situaties en voor elkaars financiën.  

  

Meer info?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan verwijzen wij u naar www.dekinderombudsman.nl. U kunt natuurlijk ook ons kantoor bellen, als u vragen heeft over het stappenplan van de Kinderombudsman. Blijf gezond en zorg goed voor uzelf en voor uw dierbaren. 

 

Foto: Pixabay

Bron: www.dekinderombudsman.nl