· 

Privacy Day

In 2007 heeft de Raad van Europa deze dag voor het eerst in het leven geroepen. Gekozen werd voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend. Doel van dit verdrag was om burgers beter te informeren over hun rechten van het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

 

Door technische ontwikkelingen en de inwerkingtreding van de AVG is er op de werkvloer veel behoefte ontstaan aan informatie over de rechten en plichten van het gebruik en/of verwerking van persoonsgegevens. Zo stellen werkgevers en werknemers ons geregeld de vraag hoe met gesprekken op de werkvloer, die stiekem door werkgevers en/of werknemers zijn opgenomen, moet worden omgegaan. 

 

Strafrecht

In het strafrecht bestaat geen straf op stiekem opgenomen gesprekken, waarvan iemand zelf deelnemer is. Dit is uiteraard anders wanneer iemand geen deelnemer in het gesprek was. Dat valt onder afluisteren. Op afluisteren staat een straf van 3 tot 6 maanden of een geldboete.

 

Civiel recht

Bij een geluidsopname van een stiekem opgenomen gesprek komt de privacy van de gesprekspartner ernstig in het gedrang. Een heimelijk opgenomen gesprek valt namelijk onder de AVG, omdat persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als daar een grondslag voor bestaat. Voor heimelijk opgenomen gesprekken zal vast geen toestemming zijn gegeven. Werknemer zal dan een beroep moeten doen op artikel 6 lid 1 sub 1 AVG. Verwerking is nodig voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de werknemer, tenzij de belangen van werkgever zwaarder wegen dan de belangen van werknemer. Een werknemer moet een duidelijk doel voor de verwerking van de persoonsgegevens hebben (doelbinding, transparantie, proportionaliteit of noodzaak). Bij het ontbreken daarvan kan een geluidsopname onrechtmatig zijn.

 

Onrechtmatigheid

Wanneer een heimelijke geluidsopname in strijd komt met het recht op privacy van de gesprekspartner of als de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze wordt verwerkt, is er dus sprake van onrechtmatigheid. Een heimelijk opgenomen gesprek wordt echter niet snel buiten beschouwing gelaten. Dit komt omdat de gesprekken vaak een zakelijk karakter hebben. Bovendien wordt de privacy op de werkvloer niet geschonden, wanneer bandopnames niet worden geopenbaard of misbruikt of in een gerechtelijke procedure worden ingezet. Wel kan een heimelijk opgenomen gesprek een reden zijn om vast  te stellen dat er tussen werkgever en werknemer sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Zo had een werknemer stiekem gesprekken met zijn werkgever opgenomen. Werknemer gebruikte deze gesprekken als dreigmiddel tegen de werkgever. Daar maakte de kantonrechter te Rotterdam in 2018 zo korte metten mee. 

 

Advies

Laten we niet alleen op 28 januari 2019 stil staan bij het recht op privacy. Bezint eer geer begint en win altijd advies in over verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer. Heeft u hierover specifieke vragen? Belt u gerust voor een afspraak. Uw vragen zullen wij 'in private' met u delen.

 

Foto: Pixabay

Bron: AVG